Tel.: 032 7444 029

CERTIFIKÁTY

V roku 2018 sme získali certifikát ISO 9001 v segmente “Veľkoobchod a maloobchod s pracovnými prostriedkami a pomôckami”, “Veľkoobchod a maloobchod s chemickými výrobkami” a “Veľkoobchod a maloobchod s odevmi, textilom, obuvou a koženou galantériou”.

NORMY

Používanie ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) sa v Európskej únii riadi Rámcovou smernicou č.89/686/EEC o osobných ochranných prostriedkoch, ktorá ukladá zamestnávateľovi povinnosť identifikovať a zvažovať riziká poranení na pracoviskách, snažiť sa o ich elimináciu, zabezpečovať informovanosť zamestnancov a vybaviť ich vhodnými OOPP. Smernica 89/686/EHS z 21. decembra 1989 o osobných ochranných prostriedkoch bola zmenená smernicou 93/95/EHS z 29. októbra 1993 a smernicou 93/68/EHS z 22. júla 1993 o označení CE.

Dňa 9. júla 2011 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie pod č.2011/C 205/01 uverejnené „Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Rady z 21. decembra 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa osobných ochranných prostriedkov (89/686/EHS)“. V roku 1999 CEC (Komisia európskych spoločenstiev) v Bruseli v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie, s vládnymi expertmi členských štátov, zástupcami európskeho priemyslu, európskych normalizačných organizácií a Notifikovanými Orgánmi, ktorí vypracovali vzájomne dohodnuté interpretácie Smernice v roku 2003, vydala „Sprievodcu kategorizáciou osobných ochranných prostriedkov“, ktorý slúži na overovanie postupov pri kategorizácii OOPP. To znamená, že pred uvedením na trh musí byť konkrétny výrobok odskúšaný a preukázaná zhoda vlastností so základnými technickými požiadavkami, a to najmä s požiadavkami zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o zhode“), smernice EÚ č.89/686/EEC Personal protective equipment (PPE), nariadenia vlády č.35/2007 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky v znení neskorších predpisov a príslušných technických predpisov. Až po tomto postupe môže výrobca vydať ES prehlásenie o zhode, umiestniť na výrobok označenie CE a uviesť takýto výrobok na trh.

V závislosti od požiadaviek kladených na OOPP je možné ich rozdeliť do troch kategórií rizík:

Kategória 1

NÍZKE RIZIKO

• OOPP jednoduchej konštrukcie,

• Užívateľ je schopný sám zhodnotiť úroveň ochrany proti rizikám, ktoré môžu byť včas a bezpečne rozpoznané,

• Musia byť vybavené iba znakom zhody CE,

• Skúšky typových vzoriek nie sú potrebné, postačuje vyhlásenie o zhode. Do tejto kategórie patria napr. OOPP chrániace proti povrchovému mechanickému pôsobeniu, pred teplotami do 50°C, proti klimatickým vplyvom, ktoré však nie sú extrémne, proti drobnejším nárazom alebo slnečnému žiareniu (slnečné okuliare).

Kategória 2

STREDNÉ RIZIKO

• Ostatné OOPP, ktoré svojim charakterom nevyhovujú definícii 1. ani 3. kategórie, sa radia do 2. kategórie,

• Potrebné sú skúšky typových vzoriek. Do tejto kategórie patria napr. rukavice EN 388, ochrana pred nebezpečenstvom mechanického poranenia….

Kategória 3

VYSOKÉ RIZIKO

• OOPP, ktoré sú určené k ochrane života alebo k ochrane pred rizikami, ktoré môžu vážne a trvale poškodiť zdravie,

• Užívateľ nemôže včas rozpoznať bezprostredné nebezpečenstvo,

• Okrem skúšky konštrukčných vzoriek je navyše potrebná aj kontrola kvality podľa ISO.
Sem patria všetky OOPP, ktorých zlyhanie by spôsobilo závažné poškodenie zdravia používateľa (smrteľné nebezpečenstvá), napr. ochranné rukavice pre požiarnikov alebo na prácu s chemikáliami OOPP na ochranu dýchacích orgánov, OOPP na ochranu pred teplotami vyššími ako 100°C alebo nižšími ako –50°C a všetky OOPP na ochranu pred pádom z výšky a proti rizikám vyvolaným elektrickým napätím.

V súčasnosti platí pre oblasť OOPP cca 160 rôznych technických noriem – EN ISO, ktoré upravujú výrobu, navrhovanie, spracovanie a kontrolu týchto výrobkov. Normy sú platné, nie však záväzné. Pre používateľa noriem, resp. pre používateľa konkrétneho typu a druhu OOPP boli zavedené aj tzv. piktogramy, ktoré uľahčujú výber a používanie OOPP.